Rendició anual de comptes

El CAE, pel fet de tractar-se d’una entitat declarada d’utilitat pública, elabora anualment una memòria econòmica com a compliment de les obligacions de rendició de comptes establertes en els articles 9 i 10 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Aquesta memòria, conjuntament amb la memòria anual d’activitats, es presenta al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

 

El CAE ha fet efectiva la rendició de comptes corresponent a l’any 2022 en data 27 / 06 / 2023.

En paral·lel, també es presenta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària tota la informació detallada a l’article 3 del Real Decerto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

El CAE ha presentat la memòria econòmica corresponent a l’any 2022 en data 11 / 07 / 2023.