Condicions de matriculació

 • Les inscripcions a les activitats formatives del CAE només es poden fer Online.
 • Es recomana comprovar prèviament la Programació formativa a la web o bé trucar al CAE per confirmar que hi hagi places disponibles al curs que us voleu inscriure.
 • Cal emplenar el formulari d’inscripció online que hi ha a la pàgina informativa de cada curs.
 • En el cas de les formacions que siguin de pagament, en finalitzar d’emplenar el formulari, aquest us portarà a la banca on-line per tal de fer el pagament amb targeta bancària del 100% de l’import de la matrícula.
 • La matrícula es considera formalitzada un cop fet el pagament.
 • En cas de cancel·lació o baixa que comporti devolució d’un import, es realitzarà a la mateixa targeta en què s’ha fet el pagament o bé per transferència bancària segons els casos.

Cursos i activitats formatives del CAE

 • Les places als cursos i monogràfics són limitades i es cobriran per rigorós ordre de pagament.
 • Les baixes que es produeixen un cop començat el curs o que es comuniquen dins els tres darrers dies laborables anteriors a l’inici del curs no tenen dret a cap mena de retorn de la matrícula.
 • En el cas de baixes que es comuniquin entre els 15 dies naturals anteriors a l’inici del curs i els tres darrers dies laborables anteriors a l’inici del curs, el CAE retindrà en concepte de despeses de gestió el 20% de l’import total de la matrícula, en el cas de cursos de 30 o més hores, o de 10,00 euros, en el cas de monogràfics.
 • El CAE es reserva el dret d’anul·lar un curs o monogràfic si les inscripcions no arriben als mínims establerts. En aquest cas es retornarà la totalitat de la matrícula.
 • Per obtenir el certificat del curs cal tenir una assistència mínima del 75% (excepte cursos Monitor/a i Director/a).

Monitor/a i Director/a d’Activitats de Lleure

 • Els cursos de Monitor/a i Director/a d’Activitats de Lleure es planificaran i desenvoluparan d’acord amb el que s’estableix a:

 

 1. Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d’escoles d’educadors en el lleure infantil i juvenil
 2. ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

 

 • La inscripció al curs inclou la participació a la totalitat de l’etapa lectiva, la gestió documental i el seguiment de l’etapa de pràctiques, i la tramitació de títol si s’escau.

 

 • Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 

 1. Tenir una assistència mínima del 85% de cadascun dels mòduls formatius i de la totalitat d’hores de l’etapa lectiva.
 2. Haver obtingut una qualificació d’apte en cadascun dels mòduls formatius del curs, havent superat les diferents proves d’avaluació.
 3. Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la idoneïtat per complir la tasca d’educador/a com a Monitor/a o Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
 4. Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.
 5. Haver obtingut una qualificació d’apte de la memòria de pràctiques.

 

 • L’alumne/a es compromet a no portar ni consumir begudes alcohòliques ni altres substàncies addictives a les sortides programades dels cursos de Monitor/a i Director/a, com a mostra de coherència amb la tasca educativa que posteriorment haurà de desenvolupar com a Monitor/a i/o Director/a d’activitats de Lleure amb infants i joves menors d’edat.

Altres informacions legals

 • A la secretaria del CAE, teniu a la vostra disposició fulls de reclamacions i fulls de suggeriments.
 • S’informa que durant la realització del curs es podran fer fotografies que podran ser publicades a la web o en altres elements de difusió del CAE, incloses les xarxes socials. Si algú no hi vol sortir, ho haurà de comunicar per escrit al CAE, plaça del Milcentenari, s/n 08240 Manresa o a cae@cae.cat.
 • D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que faciliteu s’inclouran en el fitxer informatitzat “BDDCAE”, del qual el CAE n’és el responsable, amb la finalitat d’efectuar-ne la gestió acadèmica, informar de les nostres activitats i, si s’escau, cedir-les a organismes per a l’obtenció de titulacions oficials. Si voleu accedir-hi, oposar-vos, rectificar o cancel·lar qualsevol dada, podeu adreçar-vos per escrit al CAE, plaça del Milcentenari, s/n 08240 Manresa o a cae@cae.cat.