Rendició anual de comptes (Xarranca)

La Xarranca, Fundació socioeducativa privada, pel fet de tractar-se d’una fundació, elabora anualment una memòria econòmica com a compliment de les obligacions de rendició de comptes establertes en els articles 9 i 10 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Aquesta memòria, conjuntament amb la memòria anual d’activitats, es presenta al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
 

  • La Fundació La Xarranca ha fet efectiva la rendició de comptes corresponent a l’any 2022 en data 27/06/2023


En paral·lel, també es presenta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària tota la informació detallada a l’article 3 del Real Decerto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

 

  • La Fundació La Xarranca ha presentat la memòria econòmica corresponent a l’any 2022 en data 11/07/2023.