Normativa aplicable

Relacionades amb l'activitat

 • Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Relacionades amb la forma jurídica d’associació declarada d’utilitat pública

 • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.
 • Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
 • Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

Relacionades amb la condició d’escola de formació d’educadors/es en el lleure

 • Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d’escoles d’educadors en el Lleure Infantil i Juvenil.
 • Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, del Departament de Benestar Social i Família, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Relacionades amb la condició d’escola de formació de voluntariat

 • Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual s’aprova i es dona publicitat al pla de formació del voluntariat de Catalunya.

Relacionades amb les obligacions de transparència i bon govern

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
 • Resolució JUS/1563/2015, de 6 de juliol, per la qual es dona compliment a la disposició addicional setena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relativa a les obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions.
 • Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
 • DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.